UTYLIZACJA ODPADÓW

KODRODZAJ ODPADUILOŚĆ [t]
ex01 01 02 stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 40000
01 01 02 odpady z wydobywania kopalin innyc niż rudy metali
01 01 80 odpady skalne górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 40 000 +zbieranie
ex01 03 81 stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 40 000
01 04 07 odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 40 000
01 04 09 odpadowe piaski i iły 40 000 +zbieranie
01 04 12 ostałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 40 000 +zbieranie
01 04 13 odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 40 000
01 04 80 odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
01 04 81 stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 40 000 +zbieranie
01 04 84 odpady z flotacyjnego wzbogacenia rud fosforowych (fosforowych, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
01 04 85 odpad z flotacyjnego wzbogacenia rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
ex02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie 40 000
02 04 02 nienormowany węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
05 01 03 osady z dna zbiorników
05 01 15 zużyte materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 06 01 kwaśne smoły
06 09 02 żużel fosforowy
06 09 03 poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04 poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
07 01 80 wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 02 80 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 04 10 odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 popioły lotne z węgla
10 01 05 stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07 produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 15 popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 17 popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 24 piaski ze złóż fluidalnych ( z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 80 mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81 mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82 mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spali oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 02 01 żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 10 zgorzelina walcownicza
10 02 80 zgary z hutnictwa żelaza
10 02 99 inne niewymienione odpady
10 03 16 zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 04 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02 zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 05 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 04 inne cząstki i pyły
10 05 11 kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80 żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 100 000 +zbieranie
10 06 80 żużle szybowe i granulowane 40 000
10 09 03 żużle odlewnicze 40 000 +zbieranie
10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 40 000 +zbieranie
10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 40 000 +zbieranie
10 09 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 40 000
10 09 12 inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 03 zgary i żużle odlewnicze
10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 40 000 +zbieranie
10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 40 000 +zbieranie
10 10 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 40 000
10 11 03 odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 12 01 odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 40 000 +zbieranie
10 12 03 cząstki i pyły 40 000 +zbieranie
10 12 06 zużyte formy 40 000
10 12 08 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 40 000 +zbieranie
10 12 12 odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 13 10 odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11 odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 14 odpady betonowe i szlam betonowy
12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 cząstki i pyły z metali nieżelaznych
12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13 odpady spawalnicze
12 01 15 szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 17 odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 15
12 01 21 zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99 inne niewymienione odpady
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowanie ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
16 01 03 zużyte opony
16 11 01 węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 03 inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 40 000
16 11 05 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 40 000 +zbieranie
17 01 02 gruz ceglany 40 000 +zbieranie
ex17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) 40000
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06 zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
ex17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 40000
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 inne niewymienione odpady
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 02 04 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe)
17 03 01 mieszanki bitumiczne zawierające smolę
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 80 odpadowa papa
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03 urobek z pogłębiania
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03 100 000 +zbieranie
17 05 07 tłoczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 mieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 03 04 odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane
19 03 06 odpady niebezpieczne zestalone
19 04 01 zeszklone odpady
19 04 03 niezeszklona faza stała
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 05 99 inne niewymienione odpady
19 12 01 papier i tektura
19 12 02 metale żelazne
19 12 03 metale nieżelazne
19 12 04 tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 szkło
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06
ex19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie),inne niż pochodzące z przetwarzania materiałów odpadów komunalnych do 12.03.2015r. 40 000
ex19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i podmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Nie są to pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania.
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie 40 000
Utylizujemy odpady z rozbiórek i remontów obiektów. Odzyskujemy odpady z wydobywania kopalni, jak i powstające przy ich płukaniu i oczyszczaniu. Przyjmujemy odpady niebezpieczne, jak również ziemię z wykopów. Posiadamy stosowne dokumenty zezwalające na utylizację wszystkich odpadów.

Informujemy również ,iż posiadamy wymagane decyzje na wytworzenie i odzysk odpadów określone przepisami. Prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu - karty przekazania oraz zbiorcze zestawienia.

Decyzja na rekultywację 2009

Decyzja śląsk 1128

Decyzja na wytwarzanie odpadów Transbud-Wulkan Bytom 15.12.2010 5426

Decyzja na odzysk odpadów Transbud-Wulkan Bytom 18.01.2011 162

Decyzja na odzysk odpadów 23.03.2011 892

Decyzja na transport odpadów 26.05.2011

Decyzja na odzysk odpadów flotacyjnych 19.01.2012 198

Decyzja na rekultywację 03.04.2012

Decyzja na wydobywanie odpadów Katowice 27.09.2013

Decyzja na transport odpadów - rozszerzenie 18.10.2013

Decyzja na odzysk i zbieranie odpadów 28.11.2013

Decyzja na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami i zbieranie odpadów 26.06.2015

Decyzja na przetwarzanie odpadów Bytom 30.04.2015