UTYLIZACJA ODPADÓW

Utylizujemy odpady z rozbiórek i remontów obiektów. Oferujemy gospodarkę odpadami z wydobywania kopalni, jak i powstające przy ich płukaniu i oczyszczaniu. Przyjmujemy odpady niebezpieczne, jak również ziemię z wykopów. Posiadamy stosowne dokumenty zezwalające na utylizację wszystkich odpadów.

Informujemy również ,iż posiadamy wymagane decyzje na wytworzenie i odzysk odpadów określone przepisami. Prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu – karty przekazania oraz zbiorcze zestawienia.

Wykaz odpadów które mogą być przyjmowane do zagospodarowania w ramach utwardzania terenu w Mierzęcicach

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu w Mg/rok
1 ex 01 01 02 Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 100000
2 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 100000
3 ex 01 03 81 Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 100000
4 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 100000
5 01 04 09 Odpadowe piaski i iły 100000
6 ex 01 04 12 Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 100000
7 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 100000
8 ex 01 04 81 Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 100000
9 ex 02 04 01 Stałe odpady z oczyszczania i mycia buraków 100000
10 ex 06 03 99 Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego 100000
11 ex 10 01 01 Żużle 100000
12 ex 10 01 80 Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 100000
13 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 100000
14 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 100000
15 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 100000
16 10 09 03 Żużle odlewnicze 100000
17 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 100000
18 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 100000
19 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 100000
20 10 10 06 Rdzenie i firmy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 100000
21 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 100000
22 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 100000
23 10 12 06 Zużyte formy 100000
24 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 100000
25 10 13 82 Wybrakowane wyroby 100000
26 ex 16 07 99 Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom 100000
27 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 100000
28 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 100000
29 17 01 02 Gruz ceglany 100000
30 ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) 100000
31 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 100000
32 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 100000
33 ex 17 05 06 Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05* tzn spełniający warunki wymienione w lp. 11 100000
34 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 100000
35 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 100000

 

Odpady z grupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 10 06, 10 10 08, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82 w przypadku dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu.