UTYLIZACJA ODPADÓW

Utylizujemy odpady z rozbiórek i remontów obiektów. Oferujemy gospodarkę odpadami z wydobywania kopalni, jak i powstające przy ich płukaniu i oczyszczaniu. Przyjmujemy odpady niebezpieczne, jak również ziemię z wykopów. Posiadamy stosowne dokumenty zezwalające na utylizację wszystkich odpadów.

Informujemy również ,iż posiadamy wymagane decyzje na wytworzenie i odzysk odpadów określone przepisami. Prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu – karty przekazania oraz zbiorcze zestawienia.

Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania Bytom

 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg/rok]
1 ex 01 01 02 Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 40 000
2 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 800 000,00
3 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 40 000
4 ex 01 03 81 Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 40 000
5 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 40 000
100 000,00
6 01 04 09 Odpadowe piaski i iły 40 000
200 000,00
7 ex 01 04 12 Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 200 000
8 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 800 000,00
9 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 40 000
10 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 40 000
11 ex 02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie 40 000
12 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 200 000,00
13 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 200 000,00
14 ex 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania węgla z biomasą-niepochodzące z palenisk fluidalnych 40 000
15 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 200 000,00
16 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 100 000
17 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 40 000
18 10 09 03 Żużle odlewnicze 40 000
19 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 40 000
20 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 40 000
21 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 40 000
22 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 40 000
23 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 40 000
24 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 40 000
25 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 40 000
26 10 12 03 Cząstki i pyły 40 000
27 10 12 06 Zużyte formy 40 000
28 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 40 000
29 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 40 000
30 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 200 000
200 000,00
31 17 01 02 Gruz ceglany 40 000
200 000,00
32 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 200 000,00
33 ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) 40 000
34 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 300 000,00
35 ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 40 000
36 ex 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. niezawierające elementów palnych 100 000,00
37 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 200 000,00
38 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 200 000,00
39 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 400 000
300 000,00
40 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 40 000
200 000,00
41 ex 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 niezawierające elementów palnych 200 000,00
42 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 100 000,00
43 ex 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych 40 000
44 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 200 000
200 000,00

 

Pogrubione ilości dotyczą przetwarzania w instalacji